ΟΜΗΡΟΣ

E-MAIL, SKYPE THEODOSISOM@ATH.FORTHNET.GR THEODOSISOM@GMAIL.COM

Δευτέρα 12 Μαΐου 2008

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Aυτεπάγγελτη Αναζήτηση
Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/01-08-2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσια Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης “Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης”

τα πιστοποιητικά :
1) Περί μη πτώχευσης,
2) Ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση,
3) Ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση,
4) Ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση,
5) Ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης,
6) Περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,
7) Περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση,
8) Περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου,
9) Περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου,
10) Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο,
11) Περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση, που εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία, αναζητώνται αυτεπάγγελτα απο την δημοσια υπηρεσια που τα ζητά